ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی:

مرتضی فتاحی

 
جانشین مدیریت: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36247371
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد