ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: سیّد یحیی سادات اخوی  
جانشین: -
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36240097
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد