نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: امیر برزگری

شماره تماس: 32655377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 26400

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1490

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 122

مساحت اراضی زراعی (دیم)  تحت پوشش مركز (هکتار): 5

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 927

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):70

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 10

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 27

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی و دامداری

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: نخود

تولید اول باغی غالب منطقه: گردو

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: الوچه وزردالو       

تولید اول دامی غالب منطقه: دام سبک

تولید دوم دامی غالب منطقه: مرغ گوشتی

تولید سوم دامی غالب منطقه: مرغ خانگی

آدرس: تفت- سخويد- مركزجهاد كشاورزي دهستان سخويد

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد