نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: مجید تقوی

شماره تماس: 32662800

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 43900

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2961

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 330

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 2631

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 15

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 35

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 29

زمینه فعالیت غالب منطقه: دامداری ،باغداری، گلخانه

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید اول باغی غالب منطقه: انار

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت مرغ

تولید دوم دامی غالب منطقه: شیر

تولید سوم دامی غالب منطقه: عسل

آدرس: تفت-اسلاميه- مركزجهاد كشاورزي دهستان پيشكوه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد