نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: محمدصادق مهینی فر

شماره تماس: 32663900

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 58800

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1838

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 328

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1510

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 45

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 34

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 39

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی-دامداری-صنایع لبنی-قالیبافی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه: گردو

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: آلبالو

تولید اول دامی غالب منطقه: شیر

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت سفید

تولید سوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

آدرس: تفت-نصرآباد- مركزجهاد كشاورزي دهستان نصرآباد

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد