نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: بهمن زاد نعمت الهی

شماره تماس: 32674377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 110000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 3500

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 200

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 2564

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 90

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 5/0

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 24

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 10

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغی(پسته)

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: سیاه ریشه

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: مرغ

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: تفت-روستاي كهدوئيه- مركزجهاد كشاورزي كهدوئيه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد