نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: علی دهقان

شماره تماس: 32644400

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 26400

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 5000

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 203

مساحت اراضی زراعی (دیم)  تحت پوشش مركز (هکتار): 300

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 501

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):45

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):5

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 20

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:  83

زمینه فعالیت غالب منطقه:  باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: حبوبات

تولید اول باغی غالب منطقه: گردو

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید سوم باغی غالب منطقه: سیاه درخت

تولید اول دامی غالب منطقه:             شیر

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت

تولید سوم دامی غالب منطقه: عسل

آدرس: تفت- علي آباد- مركزجهاد كشاورزي  علي آباد

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد