نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: احمد دهقان چناری

شماره تماس: 32551191

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 30000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2800

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 536

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1151

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 70

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 12

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 40

زمینه فعالیت غالب منطقه:باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

تولید سوم زراعی غالب منطقه:شلغم

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید سوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: سیب

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: بز

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاو

آدرس: مهريز-روستاي ارنان- مركزجهاد كشاورزي ارنان

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد