نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: حسین حسینی ابراهیمی

شماره تماس: 32555377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 367140

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 7063

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 172

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 6891

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):65

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 35

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:75

زمینه فعالیت غالب منطقه:کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه:یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید سوم باغی غالب منطقه: انگور

تولید اول دامی غالب منطقه: شیر

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت

تولید سوم دامی غالب منطقه: پشم

آدرس: مهريز-روستاي بهادران- مركزجهاد كشاورزي  بهادران

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد