نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: احسان بنا پور

شماره تماس: 32313377

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 3065

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 500

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار):159 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 212

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):60

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):6

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 5

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:59

زمینه فعالیت غالب منطقه:دامپروری

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه:یونجه

تولید سوم زراعی غالب منطقه: زعفران

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید سوم باغی غالب منطقه: انار

تولید دوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت

تولید دوم دامی غالب منطقه: لبنیات

تولید سوم دامی غالب منطقه: پشم وکرک

آدرس: میبد- ندوشن- مركزجهاد كشاورزي ندوشن

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد