نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: صمد فلاحتی

شماره تماس: 32579490

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 200000

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 3190.2

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 766

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 2058

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 2

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 35

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):35

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:3

زمینه فعالیت غالب منطقه:کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: کنجد

تولید اول باغی غالب منطقه : انگور

تولید سوم باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید اول دامی غالب منطقه: شیر

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

تولید سوم دامی غالب منطقه: سایر:کشک،روغن و...

آدرس: خاتم-بخش مروست- مركزجهاد كشاورزي هرابرجان

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد