نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: حسین  شکری

شماره تماس: 32483301

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 3600

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 2440

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 1246

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1194

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 15

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 35

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 65

زمینه فعالیت غالب منطقه: باغبانی

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه: ارزن

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید سوم باغی غالب منطقه: بادام

تولید اول دامی غالب منطقه: گوسفند

تولید دوم دامی غالب منطقه: طیور

تولید سوم دامی غالب منطقه: گاوداری

آدرس: بهاباد-دهستان جلگه-روستاي احمد آباد- مركزجهاد كشاورزي جلگه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد