نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: سید احمد امیری

 

شماره تماس: 32282160

 

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 3476

 

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1000

 

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 462

 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 663

 

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 2

 

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 45

 

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 2

 

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 40

 

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 123

 

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی

 

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

 

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

 

تولید سوم زراعی غالب منطقه: پیاز

 

تولید اول باغی غالب منطقه: انار

 

تولید دوم باغی غالب منطقه: پسته

 

تولید سوم باغی غالب منطقه: بادام و زردآلو

 

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت سفید

 

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

 

تولید سوم دامی غالب منطقه: شیر و ماست

 

آدرس: اردكان-شهرعقدا-ميدان جهاد- مركزجهاد كشاورزي عقدا

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد