نام و نام خانوادگی مسئول مرکز: مجید شیروانی

 

شماره تماس: 32828457

 

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 180000

 

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 7200

 

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 2950

 

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 1827

 

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

 

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 1

 

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 2

 

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 12

 

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش: 13

 

زمینه فعالیت غالب منطقه: زراعت_باغبانی

 

تولید اول زراعی غالب منطقه: گندم

 

تولید دوم زراعی غالب منطقه: یونجه

 

تولید سوم زراعی غالب منطقه: جالیز

 

تولید اول باغی غالب منطقه: پسته

 

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

 

تولید سوم باغی غالب منطقه: زردآلو

 

تولید اول دامی غالب منطقه: شیر

 

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

 

آدرس: ابركوه، جنب نيروي انتظامي، مركزجهاد كشاورزي دهستان تيجرد

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد