مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم گفت: محلول پاشی روغن ولک در ١٢هزار و ۵٠٠هکتار از باغات بارده پسته شهرستان خاتم درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مجتبی آغاز مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم با توجه به جایگاه نخست این شهرستان در تولید و سطح زیرکشت محصول پسته دراستان یزد افزود: سطح زیر کشت محصول پسته در شهرستان خاتم ١٧ هزار هکتاره که ١٢ هزار و پانصد هکتار آن بارور بوده که ۶۵ درصد از باغات پسته را رقم پسته اکبری به خود اختصاص داده است.

آغاز بابیان اینکه طی سال‌های گذشته به دلیل افزایش نسبی دما درطول پاییز و زمستان نیاز سرمایی درختان پسته مخصوصا پسته اکبری به میزان لازم تأمین نگردیده افزود: یکی از محصولات مهمی که به تأمین سرمایی نیاز دارد پسته است چراکه درخت پسته یک درخت نیمه گرمسیری بوده و کشاورزان شهرستان چندسالی که عملیات روغن پاشی ولک را با تائید مرکز تحقیقاتی برای تامین نیاز سرمایی باغات پسته خود را مورد تائید قرار داده اند تا این محصول وارد مرحله رویشی و زایشی شود.

وی بیان کرد: نیاز سرمایی در درختان پسته نیز به عنوان مثال رقم پسته اکبری ١٢٠٠ ساعت، رقم اوحدی ٩٠٠ ساعت، رقم احمد آقایی ٧٠٠ ساعت و رقم فندوقی وکله قوچی ۶٠٠ ساعت سرما بین ٢ تا ٧ درجه نیازدارند تابتوانند هورمون بازدارنده رشد را ازبین برده ودر بهار به خوبی سبز شوند.

آغاز تصریح کرد:روغن پاشی ولک در نیمه دوم بهمن ماه شروع وتا نیمه اول اسفند ماه نیز ادامه دارد واین عملیات در روز‌های گرم در دما بین ٢٠ تا ٣٠ درجه نیز انجام می‌شود وتوصیه می‌شود برای پسته اکبری روغن ولک بین ٣۵ تا ۴٠ لیتر روغن در هزار لیتر آب و پسته احمد آقایی ٢٠ تا ٣٠ لیتر روغن در هزار لیتر آب و ارقام کله قوچی و فندقی نیاز به روغن پاشی ولک نیست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اضافه کرد: عدم تامین نیاز سرمایی باعث دیر سبز شدن درخت، ناهماهنگ سبزشدن شاخه‌های یک درخت، ریزش بیشترجوانه‌های گل وکاهش شدید محصول، رشد کوتاه سرشاخه ها، کوتاه شدن گره‌ها ودرنهایت کیفیت پایین محصول تولیدی می‌شود.

آغاز افزود:محلول پاشی روغن ولک به دلیل همراه داشتن آب، پارافین، امولسیفایر بر روی درختان باعث می‌شود تا روزنه‌های گیاه بسته شود وتنفس گیاه بالا رفته ودرنتیجه باعث شکسته شدن مواد بازدارنده گردد تا درخت بتواند در بهار به موقع سبز شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم گفت: کشاورزان در هنگام محلول پاشی روغن ولک دقت داشته باشند از روغن ولک استاندارد و فاقد مواد افزودنی ، از حداکثری روغن ولک در زمین‌های رسی وشور استفاده شود و محلول پاشی در زمانی باشد که تا ٢۴ ساعت پس از آن یخبندان نباشد، محلول پاشی هنگام تورم کامل جوانه‌ها ودیدن فلس‌های رنگی انجام شود، ازروغن پاشی باغات علیه آفات وشپشک‌ها خودداری وجهت استفاده از روغن درباغات غیر از پسته با کارشناسان کشاورزی مشورت شود.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد