علی اکبر مؤیدی معاون آموزش و ترویج و سرپرست مؤسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی معاون و جمعی از همکاران ترویج سازمان از مرکز نمونه جهاد کشاورزی نصرآباد شهرستان تفت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت،فلاح نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت:مؤیدی معاون آموزش و ترویج و سرپرست مؤسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی قوچانی معاون و جمعی از همکاران ترویج سازمان زارع رییس اداره ترویج مدیریت شهرستان تفت از مرکز جهاد کشاورزی نصرآباد شهرستان تفت که به عنوان مرکز نمونه شهرستان در ارزشیابی تیم ارزیابی عملکرد سازمان معرفی شده بود بازدید کردند.در این بازدید طی جلسه ای در مرکز نصرآباد ماهیت و موقعیت کارشناسان مراکز در ارتباط با بهره برداران بخش کشاورزی و تولید،آموزش و خدمات رسانی به بهره برداران،تجهیز و نوسازی،تأمین نیروی انسانی و جذب سربازان سازندگی،تأمین اعتبار مراکز و ... مورد تآکید و گفتگوی مؤیدی با جمع حاضر گردید.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد