مسئول ترویج مدیریت جهادکشاورزی بهاباد، از بازدید اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی بهاباد از فعالیتهای صندوقهای خرد زنان روستائی  بافق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بهاباد  مسئول ترویج این مدیریت گفت:به منظور بهبود وتوسعه کسب وکار زنان بویژه زنان روستایی فعالیتهایی در زمینه توانمندسازی آنان انجام گرفته که می توان به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی اشاره کرد.

فرشته سبیلی افزود:هم اکنون سه صندوق در شهرستان فعال است که دو صندوق در روستای بنستان ویک صندوق در روستای علی آباد جلگه می باشد. در همین راستا بازدیدی از صندوق ارتباط خرد زنان روستایی بافق  و آشنائی با فعالیتها ودستاوردهای آنان توسط اعضای صندوق خرد روستایی بهابادانجام شد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد