مسئول ترویج مدیریت جهادکشاورزی بهاباداز بازدید مسئولان وکارشناسان کشوری واستانی از واحدهای تولیدی ومشاخل خانگی مخصوص بانوان روستایی در بهاباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بهاباد به نقل از مسئول ترویج این مدیریت گفت: سرکارخانم مهندس بنک دار کارشناس کسب وکار روستایی ودفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی وعشایر کشوروهمچنین سرکار خانم مهندس بکوردی کارشناس دفتر ترویج دانش وفناوری کشاورزی وعضو کمیته انتخاب نمونه های ترویج وتشکل های کشاورزی به اتفاق سرکارخانم آنتیک کارشناس امور زنان مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی یزد جهت ارزیابی فعالیتهای کاندیدای ملی در بخش زن کار آفرین روستایی از واحد تولیدی منتخب بازدید نمودند.

فرشته سبیلی افزود:زنان روستایی بهاباد، از قدرت روحی وبدنی وتوانایی های خاصی برخوردار هستند که در کانون گرم خانواده دو شادوش همسر وپدر خانواده کار کرده وهزینه های جاری زندگی رابه حداقل میرسانند.در همین راستا از مسئولین استانی وکشوری انتظار میرود این زنان غیور وزحمت کش روستایی را از حمایت های ویژه وبی بدیل خود دریغ نفرمایند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد