در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری جهت ارزیابی از فعالیتهای کارشناس پهنه دهستان تیجرد شهرستان ابرکوه بازدیدی توسط کمیته ترویج و تشکلها صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، آقایان مسعود پیرو شعبانی رئیس گروه الگوها و روشهای ترویجی و رئیس کمیته بخش ترویج و تشکلها و رضا ذبیحی رئیس گروه توسعه شبکه های غیر دولتی در وزارتخانه جهاد کشاورزی از استان یزد شهرستان ابرکوه بازدیدی به عمل آوردند و به ارزیابی دقیق عملکرد کارشناس پهنه این شهرستان پرداختند. در این بازدید که رزا قوچانی مدیر هماهنگی ترویج استان، ژاله عطار رئیس اداره ترویج و مهدی غیب اللهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه نیز حضور داشتند مراکز جهاد کشاورزی دهستان تیجرد و فراغه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد