توليد پسته شهرستان بافق با 357 تن برداشت ، 80 درصد کاهش دارد که در چند دهه اخير بي سابقه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، رئيس جهادکشاورزي بافق افزود: از 2236 هکتار زير کشت پسته در شهرستان بافق 1286 هکتار بارور و بقيه نهال است.

حميد عسکري باقر آبادي گفت: در شرايط مطلوب ميانگين عملکرد سطح يک تن و 389 کيلو گرم يعني توليد مجموع سطح زير کشت 1786 تن پسته است که امسال با 80 درصد کاهش روبرو است.

وي نوسانات دمايي، نبود تامين نياز سرمايي، گرما زدگي در زمان تلقيح را از مهمترين علل کاهش ميزان برداشت پسته در اين شهرستان بر شمرد.او پسته برداشتي را عمدتاً از ارقام بومي،احمد آقايي، کله قوچي و اوحدي بيان و تصريح کرد:پسته اين شهرستان علاوه بر مصرف داخلي به ساير استان ها صادر مي شود که در مجموع از محصولات مهم صادراتي کشور هم به شمار        مي آيد.عسکري با بيان اينکه هم اکنون بيش از 2500 بهره بردار در حوزه پسته بافق فعاليت دارند گفت: آب و زمين مستعد، کشاورزان اين منطقه را به سمت و سوي پسته کاري سوق داده و هر سال بر شمار پسته کاران بافقي افزوده مي شود.

عسکري به سازگاري درخت پسته در دماي 45 درجه بافق اشاره کرد و افزود: مقاومت اين درخت در شرايط اقليمي اين شهر خوب و با سيستم آبياري نوين کم آبخواه است و در سيستم غرق آبي هم 25 روز دوام مي آورد.رئيس جهاد کشاورزي بافق، توزيع کود و سم ، آموزش و ترويج چگونگي کاشت و داشت و برداشت پسته را از عمده خدمات اين نهاد به پسته کاران بافقي اعلام کرد.مساحت کل زمين هاي زراعي و باغي شهرستان بافق 5227 هکتار است که توسط 172 حلقه چاه عميق و نيمه عميق و 121 رشته قنات آبياري مي شود.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد