بنا به گفته رئیس مرکز جهاد کشاورزی زارچ: به منظور ارتقاء علمی و عملی باغداران شاهدیه پنجمین جلسه سایت ملی انار با حضور باغداران هدف و پیشرو در محل این سایت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان یزد اقبالی گفت: با توجه به اینکه 40 درصد باغات این منطقه کهنسال و بعضا رها شده اند روشهای احیاء و جوان سازی باغهای فرسوده و همچنین روشهای نوین باغداری توسط مدرس دوره دکتر وظیفه شناس برای باغداران تشریح وبه بحث و تبادل نظر شد. و در پایان به سوالات باغداران در این خصوص پاسخ داده شد .